“URBAN PROTECTION TRAINING CENTAR MONTENEGRO” UPTC MNE, u saradnji sa NVO “Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju – Podgorica” je 18.01.2016. godine otpočeo sa realizacijom projekta “Zaštita jednakosti” koji je odobren od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u okviru grant šema.
Projektom je predviđena obuka 10 lica sa invaliditetom za poslove SOS linije za bezbijednost (zaštita ljudi, zaštita životinja i zaštita životne sredine). Nakon sprovedene obuke, 5 lica će biti rado angažovana na period od 4 mjeseca.
U skadu sa Planom projekta UPTC MNE će dana 15.01.2016. godine organizovati potpisivanje Ugovora o edukaciji sa 10 lica, što će ujedno predstavljati i početak obuke.

Prepoznajući potrebe tržišta rada i nedostatak edukovanih lica sa invaliditetom za poslove zaštitarske prirode “URBAN PROTECTION TRAINING CENTAR MONTENEGRO” UPTC MNE i NVO “Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju – Podgorica” će i u narednom periodu, nakon završetka projekta nastojati da podstaknu interesovanje lica sa invaliditetom za poslove u oblasti zaštitarstva u skladu sa njihovim mogućnostima i potrebama tržišta rada.

KOORDINATORKA PROJEKTA
Rajka Đuričković

_______________________________________________________________________________________

 

NVO „UDRUŽENJE RODITELJA DJECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – PODGORICA“

NVO,,Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju” – Podgorica je registrovano 08.10.2007.godine. Udruženje je samostalno, nestranačko, neprofitno, dobrovoljno, socijalno-humanitarno NVO koje okuplja roditelje koje imaju djecu i omladinu sa raznim vrstama teškoća u razvoju. Za sada ima 76 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i oko 140 roditelja-članova Udruženja.
Članovi Udruženja mogu biti i svi drugi ljudi dobre volje, sponzori, donatori, stručnjaci koji prihvataju ciljeve Udruženja i žele raznim aktivnostima pomoći u radu Udruženja. Svojim aktivnostima Udruženje nastoji pomoći da se djeca sa teškoćama u razvoju u što većoj mogućoj mjeri osposobe, osamostale, rehabilituju i integrišu u redovan društveni život.
Udruženju je od strane Ministarstva odbrane početkom 2014. godine ustupljen na privremeno korišćenje objekat na Starom aerodromu u Podgorici, površine 430m².
Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Milisav Korać.
Udruženje angažuje tri fizioterapeuta, fizioterapeuta – masera (lice sa invaliditetom), dva defektologa, logopeda, psihologa i informatičara za rad sa djecom. Udruženje angažuje i asistente kroz programe javnih radova u saradnji sa Biroom rada – Podgorica i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore. Udruženje za svoje članove obezbjeđuje i pruža pravnu i administrativnu pomoć. Svi servisi usluga koji se pružaju su besplatni za sve članove Udruženja. Finansiranje se obezbjeđuje po osnovu projekata odobrenih od strane Komisije Vlade za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću ,Komisije Glavnog grada Podgorica za raspodjelu sredstava NVO, sredstava odobrenih od strane Zavoda za zapošljavanje-Biro rada Podgorica i od drugih, uglavnom manjih donacija i sponzorstava.
Udruženje je jedno od 20 članica NVO Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju »Naša inicijativa« Podgoric kao krovne, mrežne i najveće NVO u oblasti invaliditeta na državnom nivou.
Naši partneri u saradnji su: Biro rada Podgorica,Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Resursni centar za djecu i mlade – Podgorica, Resursni centar 1. Jun Podgorica, Urban protection trening centar Montenegro, Znatsko – preduzetnička komora Crne Gore, Glavni grad Podgorica – Sekretarijat za socijalno staranje, svih 19 udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju iz sastava Saveza »Naša inicijativa« kao i brojne druge NVO u Crnoj Gori

Vizija Udruženja je: Civilizovano, demokratsko društvo u kojem će biti ostvarena potpuna inkluzija.
Misija Udruženja je: Afirmacija izjednačenih mogućnosti,puno učešće djece i mladih sa teškoćama u razvoju u društvenu sredinu i razne vrste pomoći djeci i mladima sa teškoćama u razvoju.