PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA VRŠENJE POSLOVA ZAŠTITE

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA VRŠENJE POSLOVA ZAŠTITE

Na osnovu člana 32 stav 4 Zakona o zaštiti lica i imovine (“Službeni list CG”, broj 43/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

PRAVILNIK

O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA VRŠENJE POSLOVA ZAŠTITE

(“Službeni list Crne Gore”, br. 021/19 od 09.04.2019)

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se program i način polaganja stručnog ispita za vršenje poslova zaštite lica i imovine koju ne obezbjeđuje država (u daljem tekstu: zaštita), sastav komisije za polaganje stručnog ispita za vršenje poslova zaštite (u daljem tekstu: stručni ispit), visina naknade za rad komisije za polaganje stručnog ispita, kao i visina troškova za polaganje stručnog ispita.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Program stručnog ispita

Član 3

Stručni ispit polaže se prema programu koji sadrži sljedeće predmete, i to za:

1) čuvara:

– Pravni aspekti zaštite lica i imovine,

– Fizička zaštita,

– Upotreba sredstava prinude,

– Tehnička sredstva zaštite, protivpožarna zaštita i zaštita na radu,

– Osnovi prve pomoći;

2) zaštitara lica i imovine:

– Pravni aspekti zaštite lica i imovine,

– Fizička zaštita,

– Upotreba sredstava prinude,

– Osnovi krivičnog i prekršajnog prava,

– Tehnička sredstva zaštite, protivpožarna zaštita i zaštita na radu,

– Osnovi prve pomoći,

– Obuka u rukovanju naoružanjem,

– Osnovi kriminalistike,

– Osnovi komunikacije i etike,

– Ljudska prava;

3) zaštitara tehničara:

– Pravni aspekti zaštite lica i imovine,

– Osnovi prve pomoći,

– Osnovi kriminalistike,

– Sistemi za kontrolu pristupa lica, vozila i prtljaga,

– Tehnička sredstva za komunikaciju i protivpožarna zaštita;

4) pratioca vrijednosti:

– Pravni aspekti zaštite lica i imovine,

– Upotreba sredstava prinude,

– Osnovi prve pomoći,

– Obuka u rukovanju naoružanjem,

– Osnovi kriminalistike,

– Oprema, tehnička sredstva, protivpožarna zaštita i zaštita na radu,

– Organizacija i postupci zaštite vrijednosti u transportu;

5) tjelohranitelja:

– Pravni aspekti zaštite lica i imovine,

– Fizička zaštita,

– Upotreba sredstava prinude,

– Osnovi krivičnog i prekršajnog prava,

– Tehnička sredstva zaštite, protivpožarna zaštita i zaštita na radu,

– Osnovi prve pomoći,

– Osnovi kriminalistike,

– Osnovi komunikacije i etike,

– Ljudska prava,

– Zaštita lica.

Program iz stava 1 ovog člana sastavni je dio ovog pravilnika (Prilog 1).

Komisija za polaganje stručnog ispita

Član 4

Komisiju za polaganje stručnog ispita (u daljem tekstu: Komisija) čine predsjednik, članovi i sekretar.

Za predsjednika, odnosno člana Komisije može biti imenovano lice koje ima najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i posjeduje znanja u oblasti na koju se odnosi predmet za koji se predsjednik, odnosno član određuje kao ispitivač.

Sekretar Komisije, koji je službenik Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije.

Rješenjem o obrazovanju Komisije određuje se koje će predmete ispitivati predsjednik, a koje članovi Komisije.

Komisija donosi poslovnik o svom radu.

Zahtjev za polaganje stručnog ispita

Član 6

Zahtjev za polaganje stručnog ispita kandidat podnosi Ministarstvu neposredno, putem pošte ili preko privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kod kojeg je zaposlen.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana dostavlja se ovjerena kopija sertifikata o stručnoj osposobljenosti za vršenje poslova zaštite.

Organizovanje stručnog ispita

Član 7

Predsjednik Komisije određuje datum, vrijeme i mjesto polaganja stručnog ispita, o čemu sekretar Komisije obavještava kandidate, najkasnije 15 dana prije početka polaganja stručnog ispita.

Pravila polaganja

Član 8

Prije početka polaganja stručnog ispita, sekretar Komisije utvrđuje identitet kandidata uvidom u ličnu kartu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom iz koje se može utvrditi identitet kandidata i saopštava mu pravila kojih se mora pridržavati tokom polaganja stručnog ispita.

Za vrijeme polaganja stručnog ispita kandidat treba da bude prikladno i uredno odjeven i ne može koristiti mobilni telefon i druga sredstva koja ometaju polaganje stručnog ispita, niti napuštati prostoriju u kojoj se polaže stručni ispit.

Kandidat koji ne poštuje pravila iz stava 2 ovog člana biće udaljen sa stručnog ispita.

Način polaganja

Član 9

Stručni ispit polaže se usmeno.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, ispit iz predmeta Upotreba sredstava prinude, Osnovi prve pomoći i Obuka u rukovanju naoružanjem polažu se i praktično.

Pitanja za svaki predmet pojedinačno priprema predsjednik, odnosno član Komisije koji je određen kao ispitivač za taj predmet.

Uspjeh na stručnom ispitu

Član 10

Uspjeh kandidata na stručnom ispitu za svaki predmet pojedinačno ocjenjuje se ocjenom “položio” ili “nije položio”. Konačan uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom “položio” ili “nije položio”.

Stručni ispit položio je kandidat koji je za svaki predmet pojedinačno dobio ocjenu “položio”.

Kandidat koji je na stručnom ispitu iz više od dva predmeta dobio ocjenu “nije položio” smatra se da nije položio stručni ispit.

Predsjednik Komisije javno, u prisustvu svih članova Komisije saopštava kandidatu ocjenu konačnog uspjeha na stručnom ispitu.

Odlaganje polaganja

Član 11

Komisija može, na pisani zahtjev kandidata, odložiti polaganje stručnog ispita zbog bolesti kandidata ili drugih opravdanih razloga, za sljedeći rok za polaganje stručnog ispita.

Odustanak od polaganja

Član 12

Kandidat koji odustane od započetog polaganja stručnog ispita, ne pristupi polaganju stručnog ispita ili odloženom polaganju stručnog ispita, smatra se da nije položio stručni ispit.

Popravni ispit

Član 13

Kandidat koji je na stručnom ispitu iz najviše dva predmeta dobio ocjenu “nije položio” ima pravo da polaže popravni ispit iz tih predmeta, u roku koji ne može biti kraći od 30 dana od dana polaganja stručnog ispita.

Ako kandidat, u roku iz stava 1 ovog člana, ne položi popravni ispit, smatra se da nije položio stručni ispit.

Oslobađanje od polaganja

Član 14

Kandidat koji je već položio stručni ispit za vršenje poslova zaštite za određenu vrstu poslova zaštite, odnosno kandidat koji u istom roku polaže stručni ispit za više vrsta poslova zaštite, ne mora polagati predmete koje je već položio na stručnom ispitu za određenu vrstu poslova zaštite.

Troškovi

Član 15

Visina troškova polaganja stručnog ispita iznosi 125 eura.

Visina troškova polaganja stručnog ispita za kandidata koji je već položio stručni ispit za vršenje poslova zaštite za određenu vrstu poslova zaštite, odnosno kandidata koji u istom roku polaže stručni ispit za više vrsta poslova zaštite iznosi 75 eura za stručni ispit za vršenje poslova zaštite za svaku narednu vrstu poslova zaštite.

Visina troškova polaganja popravnog ispita za svaki predmet pojedinačno iznosi 25 eura.

Dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita na račun budžeta Crne Gore kandidat dostavlja sekretaru Komisije deset dana prije dana određenog za polaganje tog ispita, a najkasnije na dan polaganja.

Zapisnik

Član 16

O toku polaganja stručnog ispita sekretar Komisije vodi zapisnik.

Zapisnik iz stava 1 ovog člana sadrži:

– ime i prezime, datum i mjesto rođenja kandidata,

– datum, mjesto i čas polaganja stručnog ispita,

– sastav Komisije,

– podatak o broju prijavljenih kandidata,

– podatak da je kandidat tražio odlaganje polaganja stručnog ispita,

– podatak da je kandidat odustao, odnosno nije pristupio polaganju stručnog ispita,

– podatak da je kandidat udaljen sa stručnog ispita,

– pitanja postavljena kandidatu za svaki predmet pojedinačno,

– ocjenu uspjeha kandidata za svaki predmet pojedinačno,

– konačnu ocjenu uspjeha kandidata na stručnom ispitu,

– vrijeme završetka polaganja stručnog ispita,

– rok za popravni ispit,

– ocjenu uspjeha na popravnom ispitu.

Zapisnik iz stava 1 ovog člana potpisuju predsjednik, članovi i sekretar Komisije.

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Član 17

Kandidatu koji je položio stručni ispit Ministarstvo izdaje uvjerenje na obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika (Prilog 2).

Prestanak važenja

Član 18

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vršenje poslova zaštite (“Službeni list CG”, broj 70/16).

Stupanje na snagu

Član 19

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

01 Broj: 011/18-84216/4

Podgorica, 4. aprila 2019. godine

Ministar,

Mevludin Nuhodžić

PRILOG 1

PROGRAM STRUČNOG ISPITA ZA VRŠENJE POSLOVA ZAŠTITE

 1. Pravni aspekti zaštite lica i imovine: Pojam i značaj zaštite; Djelatnost zaštite; Vršenje djelatnosti i poslova zaštite; Zabrane u obavljanju poslova zaštite i obrada ličnih i tajnih podataka; Poslovi zaštite; Ugovor o vršenju poslova zaštite; Dužnost obavještavanja Ministarstva i Uprave policije o održavanju reda na javnom okupljanju, sportskoj ili drugoj javnoj priredbi; Fizička zaštita; Tehnička zaštita; Obavezno štićeni objekti (vrste); Pojam plana zaštite; Pojam operativnog centra; Pojam i uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti zaštite; Uslovi za odgovorno lice u privrednom društvu, drugom pravnom licu i preduzetniku koje obavlja poslove zaštite; Razlozi za prestanak važenja odobrenja; Lica koja vrše poslove zaštite i vrste dozvola; Uslovi za izadavanje dozvole za vršenje poslova zaštite; Zahtjev za izdavanje dozvole za vršenje poslova zaštite i odbijanje zahtjeva ili produženje dozvole za vršenje poslova zaštite; Razlozi za prestanak važenja dozvole za vršenje poslova zaštite i donošenje rješenja o prestanku važenja dozvole za vršenje poslova zaštite; Vrste ovlašćenja u vršenju poslova zaštite; Vrste sredstava prinude; Pojam unutrašnje službe zaštite i uslovi za njeno organizovanje; Prestanak važenja rješenja o ispunjenosti uslova za organizovanje unutrašnje službe zaštite i zabrana zapošljavanja lica koja nemaju dozvolu za vršenje poslova zaštite; Plan zaštite kod unutrašnje službe zaštite; Uniforma i zaštitni znak; Identifikaciona oznaka, izdavanje identifikacione oznake i obaveza vraćanja identifikacione oznake; Vrste evidencija i evidencije koje vode privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici; Pojam podataka o ličnosti; Vršenje video nadzora u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti; Pojam vozila pod pratnjom i vozila sa prvenstvom prolaza.

Literatura: Zakon o zaštiti lica i imovine, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima i Osnovni priručnik za poslove zaštite, izdavač: Urban protection training centar Podgorica

 1. Fizička zaštita: Ovlašćenja u vršenju poslova zaštite (vrste ovlašćenja, načela primjene ovlašćenja, granice primjene ovlašćenja, utvrđivanje identiteta, davanje upozorenja, izdavanje naređenja, zaustavljanje i pregled lica, predmeta, vozila i plovila, privremeno oduzimanje predmeta, zadržavanje lica zatečenog u izvršenju krivičnog djela i prekršaja, obezbjeđenje mjesta događaja, vrste i upotreba sredstava prinude, upotreba fizičke snage, ručni sprej sa nadražujućim dejstvom, sredstva za vezivanje, upotreba palice, upotreba posebno dresiranog psa, upotreba vatrenog oružja); Izvještaj o primjeni ovlašćenja; Ocjena opravdanosti primjene ovlašćenja; Karakteristike lica koja se bave poslovima zaštite i kodeks ponašanja; Načini i metode ugrožavanja imovine i lica; Vrste objekata i prostora koji se štite i organizacija zaštite; Osmatranje, patroliranje i kontrola štićenog objekta i prostora; Kontrola lica koja ulaze ili izlaze iz štićenog objekta ili prostora i njihova evidencija; Davanje upozorenja u slučaju neovlašćenog ulaska ili izlaska; Kontrola ulaska i izlaska vozila i predmeta iz štićenog prostora i njihova evidencija; Kontrola i regulisanje parkiranja motornih vozila u krugu i oko štićenog objekta, odnosno njegovoj neposrednoj okolini; Zaštita od oštećenja ili uništenja objekta, uređaja, opreme, instalacije, prevoznih sredstava, kao i njihove neposredne okoline; Zaštita lica u zaštićenom prostoru ili objektu u slučaju narušavanja javnog reda i mira; Postupak u slučaju sprečavanja pristupa objektu nepozvanim, nepoželjnim i sumnjivim licima; Postupak sprečavanja osmatranja ili snimanja štićenog objekta ili njegove neposredne okoline; Postupak sprečavanja diverzantsko-terorističkih i sabotažnih akcija; Unošenje i upotreba eksploziva, zapaljivih, radioaktivnih i drugih opasnih materija; Postupak onemogućavanja ugrađivanja, odnosno unošenja u objekat prislušnih sredstava i uređaja; Postupak zaštite prostora i lica od tajnog ili nasilnog upada, odnosno prodiranja u objekte ili određene prostorije u njima; Postupak sprečavanja krađe, odnosno otuđivanja osnovnih sredstava, opreme, proizvoda i drugih predmeta iz objekta i prostora koji se štiti; Postupak sprečavanja narušavanja javnog reda i mira u prostoru, objektu koji se štiti i u neposrednoj blizini tog objekta.

Literatura: Priručnik za polaznike kursa Fizička zaštita od predavača na JU Viša stručna škola “Policijska akademija”, Danilovgrad

 1. Upotreba sredstava prinude: Vrste sredstava prinude; Uslovi za upotrebu sredstava prinude; Upotreba sredstava prinude (upotreba fizičke snage, ručni sprej sa nadražujućim dejstvom, upotreba palice, upotreba sredstva za vezivanje, upotreba posebno dresiranog psa, upotreba vatrenog oružja); Odbrana od napada nožem; Odbrana od uboda nožem pravo; Odbrana od uboda nožem sa strane (sječa); Odbrana od uboda nožem odozgo; Izbijanje noža iz ruku kod već izvršenog uboda; Mogućnost odbrane od napada vatrenim oružjem; Mogućnost odbrane od napada vatrenim oružjem kad je napadač u stavu za gađanje; Mogućnost odbrane od napada vatrenim oružjem kad je napadač uhvatio štićenu ličnost i drži je ispred sebe; Odbrana od hvatova; Odbrana od hvata za ruku; Odbrana od hvata za rever; Odbrana od hvata za rame; Izvještaj o primjeni ovlašćenja.

Literatura: Osnovni priručnik za poslove zaštite, izdavač: Urban protection training centar Podgorica

 1. Osnovi krivičnog i prekršajnog prava: Pojam i vrste krivičnih djela; Osnovi koji isključuju postojanje krivičnih djela; Pojam i elementi nužne odbrane; Pojam i elementi krajnje nužde; Krivična djela protiv imovine; Krivična djela protiv života i tijela; Krivična djela protiv službene dužnosti; Lišenje slobode i zadržavanje lica zatečenog u izvršenju krivičnog djela; Krivična prijava; Pojam i elementi prekršaja; Prekršajni organi i prekršajne sankcije; Javni red i mir; Javno mjesto; Prekršaji javnog reda i mira; Prekršajni nalog; Ovlašćenja lica koja vrše poslove zaštite na sportskoj priredbi; Saradnja sa policijskim službenicima na sportskoj priredbi; Postupanje po uputstvima i naređenjima policijskih službenika na sportskoj priredbi; Održavanje reda i mira na javnom okupljanju i javnoj priredbi od strane lica koja vrše poslove zaštite.

Literatura: Osnovni priručnik za poslove zaštite, izdavač: Urban protection training centar Podgorica

 1. Tehnička sredstva zaštite, protivpožarna zaštita i zaštita na radu: Detektori metala; Rentgen uređaji; Profesionalni uređaji za komunikaciju (žični i radio-sistemi veze); Sistemi za detekciju i dojavu provala; Sistemi za detekciju i dojavu požara; Sistemi video-nadzora i sistemi za zaštitu artikala od krađe; Cilj i značaj protivpožarne zaštite; Vrste i uzroci nastanka požara; Postupak u slučaju izbijanja požara; Faze razvoja požara; Metodi gašenja požara; Hidranti; Materijali za gašenje požara; Oprema za ličnu zaštitu od požara; Protivpožarni aparati; Sredstva i pravila gašenja različitih vrsta požara; Tehničke mjere i mjere zaštite od požara; Mjere i sredstva zaštite na radu; Mjere zaštite životne sredine i okoline; Pojam i vrste elementarnih nepogoda; Mjere za sprečavanje posljedica usljed elementarnih nepogoda.

Literatura: Osnovni priručnik za poslove zaštite, izdavač: Urban protection training centar Podgorica

 1. Osnovi prve pomoći: Principi i sredstva za pružanje prve pomoći; Pregled i trijaža povrijeđenih lica; Poremećaji svijesti; Postavljanje unesrećenog u odgovarajući položaj; Oživljavanje u slučaju prestanka disanja i rada srca; Otklanjanje stranog tijela iz gornjeg dijela disajnih puteva; Oblici krvarenja u odnosu na krvne sudove (vensko, arterijsko, kapilarno); Oblici krvarenja u odnosu na sredinu izlivanja krvi (spoljašnje, unutrašnje); Načini zaustavljanja krvarenja; Pojam i vrste povreda (povreda kostiju, zglobova, kičmenog stuba, glave, grudnog koša, trbuha i dr.); Ukazivanje prve pomoći kod povreda; Pojam i vrste rana (strijelne i ubodne rane); Ukazivanje prve pomoći kod rana.

Literatura: Osnovni priručnik za poslove zaštite, izdavač: Urban protection training centar Podgorica

 1. Obuka u rukovanju naoružanjem: Isprave o oružju; Držanje, nošenje i prenošenje vatrenog oružja; Zakonski osnov za upotrebu vatrenog oružja; Postupak prilikom upotrebe vatrenog oružja; Opis, namjena i vrste vatrenog oružja; Vrste bojeve municije; Mjere bezbjednosti prilikom rukovanja vatrenim oružjem; Rasklapanje i sklapanje vatrenog oružja; Punjenje i pražnjenje vatrenog oružja; Zastoji na oružju i načini otklanjanja; Čuvanje i održavanje vatrenog oružja; Pravila gađanja vatrenim oružjem; Izvršenje gađanja vatrenim oružjem; Nužna odbrana kod upotrebe vatrenog oružja (uslovi napada, uslovi odbrane, prekoračenje granica nužne odbrane); Krajnja nužda kod upotrebe vatrenog oružja (uslovi opasnosti, uslovi otklanjanja opasnosti, prekoračenje granica krajnje nužde).

Literatura: Osnovni priručnik za poslove zaštite, izdavač: Urban protection training centar Podgorica

 1. Osnovi kriminalistike: Osnovi kriminalistike (taktika, tehnika i metodika); Pojam, načini i procedura pregleda lica; Tehnička sredstva za pregled lica; Pregled prtljaga; Pregled prevoznih sredstava; putnika i prtljaga; Tehnička sredstva za pregled prevoznih sredstava, putnika i prtljaga; Postupak sa privremeno oduzetim predmetima; Opšta taktička pravila prilikom zadržavanja lica; Pojam, vrste i značaj materijalnih tragova; Postupak zaštite materijalnih tragova na mjestu izvršenja krivičnog djela ili prekršaja; Mjere i radnje za obezbjeđenje mjesta izvršenja krivičnog djela; Postupak prilikom uočavanja sumnjivih predmeta i pronalaženja eksplozivnih sredstava; Postupak u slučaju anonimne dojave o podmetanju eksplozivnih naprava; Cilj i predmet uočavanja bezbjednosno interesantnih pojava; Mjere i radnje u slučaju uočavanja bezbjednosno interesantnih pojava.

Literatura: Osnovni priručnik za poslove zaštite, izdavač: Urban protection training centar Podgorica

 1. Osnovi komunikacije i etike: Pojam, elementi i vrste komunikacije; Vještine komunikacije; Prepreke u komunikaciji i podsticaji efektivnoj komunikaciji; Vrste i uzroci konflikta; Načini rješavanja konflikta i sprečavanje eskalacije konflikta; Etika.

Literatura: Osnovni priručnik za poslove zaštite, izdavač: Urban protection training centar Podgorica

 1. Ljudska prava: Pojam i karakteristike ljudskih prava; Dozvoljeni slučajevi ograničenja ljudskih prava; Kategorije ljudskih prava; Diskriminacija; Prava osjetljivih grupa (prava LGBT populacije, prava maloljetnika, prava žena); Ljudska prava u ustavnom sistemu Crne Gore.

Literatura: Osnovni priručnik za poslove zaštite, izdavač: Urban protection training centar Podgorica

 1. Sistemi za kontrolu pristupa lica, vozila i prtljaga: Metal detektori za kontrolu lica; Metal detektorska vrata; Ručni metal – detektori; Rendgen uređaji; Sistemi elektronske zaštite; Sistemi elektronske zaštite artikala; Sistem za praćenje vozila; Sistem za praćenje vozila pomoću GPS-a; Značaj, funkcionisanje i sastavni djelovi sistema video nadzora; Video kamere; Digitalni video snimači; Monitori i njihove osobine prilikom rada; Digitalna video kompresija; Multipleksing i kodeci; Upravljanje kamerama; Video distributeri; Konfiguracija i upravljanje sistemom digitalnih video snimača u realnom vremenu; Pregled, prenos, čuvanje i konverzija snimljenog video materijala.

Literatura: Osnovni priručnik za poslove zaštite, izdavač: Urban protection training centar Podgorica

 1. Tehnička sredstva za komunikaciju i protivpožarna zaštita: Žičani sistem veza; Telefon; Telefaks; Bežični sistem veza; Mobilni telefon; Sistem radio veza i način rada; Simpleksni način rada; Semi dupleksni način rada; Karakteristike sistema; Princip funkcionisanja; Mogućnosti sistema; Dupleksni način rada; Digitalni radio sistemi; Detektori metala; Rendgen uređaji; Sistemi za detekciju i dojavu provala; Sistemi za detekciju i dojavu požara i sistemi za zaštitu artikala od krađa; Značaj, funkcionisanje i sastavni djelovi sistema protivpožarne zaštite; Centralna protivpožarna alarmna jedinica i njeni djelovi; Ručni javljači požara; Važnost i princip rada; Elektronski detektori dima i otrovnih gasova; Optički protivpožarni senzori; Vizuelna, auditivna i komunikaciona dojava kod protivpožarnih sistema; Protivpožarni aparati i sredstva; Upravljanje centralnim sistemom protivpožarne zaštite i provjera statusa sistema; Značaj, funkcionisanje i sastavni djelovi sistema protivpožarne zaštite; Centralna protivprovalna alarmna jedinica i njeni djelovi; Pir senzori; Šok senzori i senzori loma stakla; Način rada i provjera ispravnosti rada u sistemu; Kontakt senzori; Magnetni senzori; Audio senzor i barijere; Način rada i provjera ispravnosti rada u sistemu; Status ispravnosti i kvarovi sistema protivpožarne zaštite u realnom vremenu; Vizuelna, auditivna i komunikaciona dojava kod protivprovalnih sistema; Upravljanje centralnim sistemom protivpožarne zaštite.

Literatura: Osnovni priručnik za poslove zaštite, izdavač: Urban protection training centar Podgorica

 1. Oprema, tehnička sredstva, protivpožarna zaštita i zaštita na radu: Oprema i materijalno tehnička sredstva u transportu; Blindirano vozilo; Oprema za bezbjedno vršenje poslova zaštite prilikom transporta vrijednosti; Sigurnosni kofer i sistem tehničke zaštite; Bezbjednosne kese i vreće (platnene i PVC); Protivpožarna zaštita; Cilj i značaj protivpožarne zaštite; Vrste i uzroci nastanka požara; Postupak u slučaju izbijanja požara; Oprema za ličnu zaštitu od požara; Protivpožarni aparati; Sredstva i pravila gašenja različitih vrsta požara; Tehničke mjere i mjere zaštite od požara; Mjere i sredstva zaštite na radu; Mjere zaštite životne sredine i okoline; Pojam i vrste elementarnih nepogoda; Zaštita u slučaju elementarnih nepogoda; Mjere za sprečavanje posljedica usljed elementarnih nepogoda.

Literatura: Osnovni priručnik za poslove zaštite, izdavač: Urban protection training centar Podgorica

 1. Organizacija i postupci zaštite vrijednosti ili dragocjenosti u transportu: Načini transporta novca i dragocjenosti (prevoz, nošenje i prenošenje); Organizacija i postupci transporta i zaštite vrijednosti u transportu; Načini i metode ugrožavanja transporta vrijednosti; Taktike i faze napada; Načini reagovanja kod napada transporta vrijednosti; Priprema za transport vrijednosti; Priprema organizacije zaštite vrijednosti u transportu; Ovlašćenja i obaveze pratioca vrijednosti; Načela obavljanja poslova zaštite transporta vrijednosti; Plan zaštite vrijednosti u transportu i priprema dokumentacije; Zaštita i transport vrijednosti; Sastav i raspored tima; Opis poslova i dužnosti; Vozila i sredstva za transport novca i dragocjenosti; Procedure i upravljanje vozilom za transport vrijednosti; Upotreba posebno dresiranog psa prilikom zaštite i transporta vrijednosti; Radnje – postupci prilikom prevoza i prenosa vrijednosti; Postupci jednog ili više lica prilikom prijema i predaje vrijednosti; Identifikacija lica; Postupak kontrole ispravnosti pakovanja; Postupak prenosa vrijednosti do vozila za transport; Postupak iznošenja vrijednosti iz vozila za transport; Postupak predaje vrijednosti; Postupak prilikom pratnje prenosa vrijednosti pješice; Postupci u određenim vanrednim situacijama; Postupak u slučaju krađe vrijednosne pošiljke; Postupak u slučaju kvara na vozilu za transport; Postupak u slučaju saobraćajne nezgode; Postupak u slučaju kad je vozilo za transport zaustavljeno od strane policije; Postupak u slučaju napada na vozilo za transport; Postupak u slučaju zaustavljanja vozila za transport iz zdravstvenih i drugih razloga; Postupak u slučaju nailaska na prepreku na putu.

Literatura: Osnovni priručnik za poslove zaštite, izdavač: Urban protection training centar Podgorica

 1. Zaštita lica: Načini i metode ugrožavanja štićenog lica; Faze napada i načini reagovanja; Pojam i ciljevi savremenog terorizma i načini reagovanja; Taktike i faze napada terorista; Karakteristike tjelohranitelja; Profesionalni kodeks ponašanja tjelohranitelja; Pojavljivanje štićenog lica u javnosti; Negativni elementi pojavljivanja štićenog lica u javnosti; Procjena bezbjednosne situacije; Mjere u cilju zaštite štićenog lica; Zaštita štićenog lica u objektu; Vrste objekata u kojima boravi ili će boraviti štićeno lice i njihove karakteristike; Procjena bezbjednosne situacije objekta i način sačinjavanja plana zaštite; Načini zaštite štićenog lica prilikom ulaska ili izlaska iz objekta i kad se kreće kroz objekat; Alternativni putevi za bezbjednu evakuaciju štićenog lica iz objekta; Načini reagovanja u određenim situacijama kad se štićeno lice nalazi u objektu; Procjena bezbjednosne situacije na pravcu kretanja štićenog lica; Izbor trase puta (osnovne i rezervne); Opasnosti na trasi puta; Postupci rada u različitim situacijama na trasi kretanja lica; Zaštita štićenog lica u kretanju; Načini zaštite štićenog lica prilikom kretanja pješke; Prepoznavanje opasnosti i način reagovanja; Načini zaštite štićenog lica prilikom kretanja vozilom i postupci u različitim situacijama; Načini zaštite štićenog lica prilikom prevoza javnim prevoznim sredstvom; Načini zaštite štićenog lica prilikom ulaska ili izlaska iz vozila; Izvlačenje štićenog lica; Postupci izvlačenja štićenog lica u različitim situacijama ugroženosti (u slučaju napada, povređivanja i dr.).

Literatura: Osnovni priručnik za poslove zaštite, izdavač: Urban protection training centar Podgorica

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.

Odgovori