Obučavaju tjelohranitelje, čuvare i zaštitare

Obučavaju tjelohranitelje, čuvare i zaštitare

Objavljeno: 27. 04. 2016 – 12:08 Izvor: Dan Online

Pri­vat­na usta­no­va za obra­zo­va­nje od­ra­slih „Ur­ban pro­tec­tion tra­i­ning cen­tar Mon­te­ne­gro” po­če­la je ospo­so­blja­va­nje za pet za­ni­ma­nja u obla­sti bez­bjed­no­sti – za­šti­tar, teh­ni­čar, tje­lo­hra­ni­telj, pra­ti­lac vri­jed­no­sti i ču­var. Ka­ko je ka­za­la di­rek­to­ri­ca usta­no­ve Ne­ven­ka Vu­ko­vić, li­cen­ci­ra­njem za obu­ku po­la­zni­ka za ova za­ni­ma­nja, „Ur­ban pro­tec­tion tra­i­ning cen­tar Mon­te­ne­gro” je usvo­jio mo­der­ne obra­sce na­stav­nog pro­ce­sa.
– S ob­zi­rom na to da ne po­sto­ji sta­ro­sni li­mit za ba­vlje­nje ovim po­slo­vi­ma bez­bjed­no­sti, a da su za­ni­ma­nja de­fi­ci­tar­na, ve­li­ko je in­te­re­so­va­nje oso­ba raz­li­či­te sta­ro­sne do­bi za obu­ku – na­ve­la je ona.
Vu­ko­vi­će­va na­vo­di da je za­ni­ma­nje ču­var od ve­li­kog zna­ča­ja za lju­de ko­ji i sa osnov­nim obra­zo­va­njem mo­gu da ostva­re svo­je pra­vo na za­po­šlja­va­nje i ko­ji u ovom cen­tru ima­ju struč­nu po­dr­šku za sti­ca­nje zna­nja i vje­šti­na ko­je im omo­gu­ća­va­ju si­gur­na rad­na mje­sta.
– In­ter­na­ci­o­nal­na va­ri­jan­ta za­ni­ma­nja tje­lo­hra­ni­telj će se ogle­da­ti u je­din­stve­nom pri­ruč­ni­ku, či­ji su auto­ri biv­ši še­fo­vi pred­sjed­nič­kih obez­bje­đe­nja u re­gi­o­nu, od ko­jih će ne­ki bi­ti i go­stu­ju­ći pre­da­va­či i svo­je zna­nje i is­ku­stvo di­rekt­no pre­no­si­ti po­la­zni­ci­ma obu­ke, kroz ino­va­tiv­ne an­dra­go­ške prin­ci­pe. Po­la­zni­ci obu­ke za za­šti­ta­re, teh­ni­ča­re i pra­ti­o­ce vri­jed­no­sti ta­ko­đe će ima­ti čast da pri­su­stvu­ju pre­da­va­nji­ma emi­nent­nih struč­nja­ka, uče­stvu­ju u raz­mje­ni is­ku­sta­va i od­go­vo­re na za­kon­sku oba­ve­zu sti­ca­nja do­zvo­le za rad – ob­ja­sni­la je Vu­ko­vi­će­va.
Ona is­ti­če da je osni­vač usta­no­ve Alek­san­dar Đu­rič­ko­vić za sva kla­si­fi­ko­va­na za­ni­ma­nja na­pra­vio oda­bir pre­da­va­ča, naj­po­zna­ti­jih eks­pe­ra­ta iz po­je­di­nih na­stav­nih obla­sti.
– Pra­će­nje i po­dr­ška po­la­zni­ka na po­la­ga­nju dr­žav­nog is­pi­ta i na rad­nim mje­sti­ma po­ka­za­telj je bri­ge o po­la­zni­ci­ma i nji­ho­vim po­tre­ba­ma. Ospo­so­blja­va­nje za na­ve­de­na za­ni­ma­nja je ula­zni­ca za po­slo­ve bu­duć­no­sti ko­ja je kom­pa­ti­bil­na sa dru­štve­nim i op­štim ci­vi­li­za­cij­skim po­tre­ba­ma bez­bjed­no­sti, oču­va­nja vri­jed­no­sti i iz­grad­nje bo­ljeg i pra­ved­ni­jeg dru­štva – ka­za­la je ona.
Vu­ko­vi­će­va na­vo­di da usta­no­va im­ple­men­ti­ra pro­je­kat „Za­šti­ta jed­na­ko­sti” ko­ji je ot­po­čeo po­čet­kom 2016. go­di­ne, a ko­ji je po­dr­žan od Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje u okvi­ru grant še­ma. Pro­jek­tom je, ka­ko je ka­za­la, ob­u­če­no 11 li­ca sa in­va­li­di­te­tom za po­slo­ve SOS li­ni­je za bez­bjed­nost (za­šti­ta lju­di, za­šti­ta ži­vo­ti­nja i za­šti­ta ži­vot­ne sre­di­ne).
– SOS li­ni­ja za­po­či­nje sa ra­dom 15. ju­na 2016. go­di­ne bro­je­vi­ma 067/ 017–111 i 067/ 018–111, a ima­će i do­dat­nu te­le­fon­sku i i-mejl for­mu, pu­tem in­ter­net stra­ni­ca i vaj­be­ra – na­ve­la je ona.
Vu­ko­vi­će­va na­gla­ša­va da su pot­pi­sa­ni i ugo­vo­ri o part­ner­stvu iz­me­đu usta­no­ve i Of­fli­ne So­lu­ti­ons ko­ja se oba­ve­zu­je da pro­na­đe naj­bo­lje su­in­ve­sti­to­re za iz­grad­nju Tre­ning cen­tra Mon­te­ne­gro i obez­bi­je­di men­tor­stvo pre­sti­žnog ame­rič­kog fa­kul­te­ta za an­ti­te­ro­ri­zam za otva­ra­nje fa­kul­te­ta iste na­mje­ne u Cr­noj Go­ri.
– Fa­kul­tet u Cr­noj Go­ri bi ško­lo­vao stu­den­te iz svih evrop­skih ze­ma­lja. Of­fli­ne So­lu­ti­ons je pre­u­zeo i oba­ve­zu da u Tre­ning cen­tar Mon­te­ne­gro i Fa­kul­tet za an­ti­te­ro­ri­zam do­vo­di elit­ne svjet­ske pro­fe­so­re i in­struk­to­re iz obla­sti bez­bjed­no­sti – na­ve­la je Vu­ko­vi­će­va.
Is­ti­če ka­ko su sprem­ni da po­kre­nu pro­jekt­ne ak­tiv­no­sti ta­ko što će­mo oba­vi­ti do­e­du­ka­ci­ju naj­bo­ljih za­šti­ta­ra iz vi­še agen­ci­ja i for­mi­ra­ti elit­nu jed­ni­cu ko­ja će u sva­kom mo­men­tu bi­ti sprem­na da ade­kvat­no de­tek­tu­je sve ob­li­ke vr­šnjač­kog na­si­lja.
A.O.

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.

Odgovori